Ydelsesbeskrivelse

Målgruppen for Rubinen er tidligt skadede unge drenge og piger i aldersgruppen 12 år til 18 år (23 år) med adfærdsforstyrrelser, sanktionsdømte eller svært omsorgssvigtede unge eller unge med en ADHD problematik. Unge, hvor der kræves en høj grad af voksentilstedeværelse, eksempelvis for at skærme dem i forhold til dem selv og/eller omgivelserne. Der forudsættes ingen sociale færdigheder. Her bor både unge etniske danske og unge med anden etnisk baggrund.

De unge har hver tilknyttet 2 kontaktpædagoger, der står for forældrekontakten, statusrapporter mm. Kontaktpædagogerne holder ugentlige møder med de unge.

Der er 1 afdelingsleder og 8 personaler.

Vi prioriterer forældresamarbejdet og arbejder for, at den unge får en god relation til forældrene.

Der arbejdes med kontinuitet, forudsigelighed og genkendelighed som nøgleord. Det betyder, at hverdagen er bygget op med en fast struktur med bl.a. dagsprogrammer, ugeskemaer og årsplaner tilpasset den enkeltes niveau.

Den pædagogiske tilgang er:

  • KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

KRAP er et integreret pædagogisk system, som udspringer af mange års praksiserfaring. Hensigten med KRAP er, at få værktøjer, der sikrer, at vi i praksis kan arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret syn, som respekterer den enkelte unges egen konstruktion af verden. Ved hjælp af konkrete værktøjer og metoder kan vi bibringe de unge, vi til dagligt arbejder med, en større personlig og social kompetence, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet.

Når vi taler om unge udfordret af særlige behov vil KRAP vil nemlig fjerne fokus fra ”det, der er galt” og i stedet sætte fokus på det, som igangsætter eller befordrer udvikling – altså hvilke kompetencer skal læres og hvilke færdigheder og forståelser skal udvikles. KRAP er – sagt på en anden måde – et kludetæppe bestående af forskellige elementer. De vigtigste elementer er det kognitive, det ressourcefokuserede, det anerkendende, forståelsen og metoderne i færdighedstræning, samt idéerne om mestring og mestringsstrategier.