Ydelsesbeskrivelse

Målgruppen for Opalen:

  • Unge med autisme spektrum forstyrrelser (AFS).
  • Unge med opmærksomhedsforstyrrelser.
  • Unge med tilknytningsforstyrrelser.

Unge mellem 14 og 23 år, hvor der kræves en høj grad af voksentilstedeværelse eksempelvis for at skærme dem i forhold til dem selv og/eller omgivelserne. Der forudsættes ingen sociale færdigheder.

Alle har tilknyttet 2 kontaktpædagoger, der står for forældrekontakten, statusrapporter m.m. og sammen med den unge laver udviklingsplanerne og holder tråd i at de bliver fulgt. Kontaktpædagogerne holder ugentlige møder med de unge.

Vi ønsker i den udstrækning, at det er muligt at bruge af alt det gode, der var der, hvor de kommer fra f.eks. gode kammerater og gamle skoler.

Vi prioriterer forældresamarbejdet og arbejder for, at den unge får en god relation til forældrene.

Der arbejdes med kontinuitet, forudsigelighed og genkendelighed som nøgleord. Det betyder, at hverdagen er bygget op med en fast struktur med bl.a. dagsprogrammer, ugeskemaer og årsplaner tilpasset den enkeltes niveau.

Den pædagogiske tilgang er:

  • KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

KRAP er et integreret pædagogisk system, som udspringer af mange års praksiserfaring. Hensigten med KRAP er at få værktøjer, der sikrer, at vi i praksis kan arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret syn, som respekterer den enkelte unges egen konstruktion af verden. Ved hjælp af konkrete værktøjer og metoder kan vi bibringe de unge, som vi til dagligt arbejder med, en større personlig og social kompetence, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet.

Når vi taler om unge udfordret af særlige behov vil KRAP vil nemlig fjerne fokus fra ”det, der er galt” og i stedet sætte fokus på det, som igangsætter eller befordrer udvikling – altså hvilke kompetencer skal læres, og hvilke færdigheder og forståelser skal udvikles. KRAP er – sagt på en anden måde – et kludetæppe bestående af forskellige elementer. De vigtigste elementer er det kognitive, det ressourcefokuserede, det anerkendende, forståelsen og metoderne i færdighedstræning samt idéerne om mestring og mestringsstrategier.

Der arbejdes med TEACCH suppleret med autismepædagogiske redskaber som f.eks. KAT-kassen.

Der er 1 afdelingsleder og 8 personaler i huset.